#robimyczystepowietrze

Przetwarzanie danych osobowych

Dbamy o Twoje dane osobowe! Aby w sposób wyczerpujący, czytelny i zrozumiały spełnić obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych przygotowaliśmy poniżej informację (komunikat) o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

 • Jeśli jesteś klientem instytucjonalnym, jednostką samorządu terytorialnego i zawarłeś z nami umowę, wówczas zasady przetwarzania danych osobowych zostały uregulowane również w takiej umowie, załącznikach do niej i/lub towarzyszącej jej umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 • Jeśli jesteś użytkownikiem indywidualnym, a także użytkownikiem strony Internetowej, informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajduje się poniżej.

Poniższe informacje dotyczą sposobu przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz przysługujących Tobie praw w świetle przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z korzystaniem z usługi eco7zone

 1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie moich danych osobowych oraz z kim mogę się skontaktować w sprawie danych osobowych? (Administrator Danych Osobowych)

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: BRAGER sp. z o.o. z siedzibą w Pleszewie 63-300, ul. Rolna 11, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda W Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000513883, NIP: 622-278-57-43, e-mail: info@eco7zone.com (dalej: „BRAGER”).

  2. Z Administratorem można kontaktować się korzystając z ww. danych. Z chęcią zapoznamy się ze wszelkimi informacjami zwrotnymi. Dlatego w przypadku jakichkolwiek pytań, żądań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu.

  3. BRAGER nie wyznaczyła inspektora ochrony danych, gdyż na gruncie rzetelnej analizy. przesłanek jego obligatoryjnego wyznaczenia (art. 37 RODO) uznaliśmy, że nie mamy takiego obowiązku. Powyższe w żaden sposób nie zmienia tego, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z RODO i z zachowaniem należytej staranności właściwej dla rodzaju świadczonych przez nas usług.

 2. Skąd pochodzą moje dane osobowe? (źródło pochodzenia danych osobowych)

  BRAGER informuje, że podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich zbieranie i przetwarzanie jest konieczne do realizacji każdorazowo określonego celu. W szczególności, podanie danych osobowych użytkownika jest niezbędne dla założenia konta i korzystania z eco7zone. Wprowadzenie danych w panelu eco7zone jest natomiast konieczne dla korzystania z pełni funkcji eco7zone związanych m.in. odczytami analizatora, mapą czystości powietrza itp. W związku z tym ich niepodanie uniemożliwi Tobie zawarcie z nami umowy lub korzystanie z naszych usług.

 3. Czy muszę podać swoje dane osobowe? (dobrowolność podania danych osobowych)

  Przetwarzamy dane osobowe podane dobrowolnie Ciebie w ramach poszczególnych usług i funkcjonalności Strony Internetowej https://eco7zone.com w procesie zakładania konta oraz ewentualnego wprowadzenia / zmiany danych po założeniu konta.

 4. Jakie rodzaje danych osobowych przetwarza BRAGER? (kategorie przetwarzanych danych osobowych)

  1. Pozyskujemy i przetwarzamy dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały pozyskane.

  2. Zakres przetwarzanych danych zależy od naszej relacji i rodzaju poszczególnych usług i funkcjonalności Strony Internetowej https://eco7zone.com / aplikacji z których skorzystałeś. Wskazujemy iż przetwarzane w ramach eco7zone dane osobowe mogą obejmować:

   • Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres, nazwa firmy, NIP);

   • Dane kontaktowe (telefon, adres e-mail, adres do korespondencji, adres działalności gospodarczej);

   • Dane adresowe – przybliżona lokalizacja czujnika;

   • Dane urządzenia / analizatora;

   • Dane z urządzenia / analizatora / czujnika spalin emitera;

   • Adres IP użytkownika.

 5. W jakim celu i jak długo BRAGER przetwarza dane osobowe? (cel i okres przetwarzania)

  BRAGER pozyskuje i przetwarza dane (przy czym niektóre z nich stanowią lub mogą stanowić dane osobowe) w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały pozyskane:

  1. Formularz rejestracji - Dane osobowe wskazane w formularzu rejestracji (nazwa użytkownika, hasło, adres e-mail):

   1. w celu zapewnienia funkcjonalności usługi eco7zone (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – do czasu posiadania konta / korzystania z eco7zone;

   2. w celu realizacji kontaktu dotyczącego wykonywania wyżej wymienionej usługi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – do czasu posiadania konta.

  2. Panel eco7zone - Dane osobowe wprowadzone po zalogowaniu (lokalizacja analizatora, nazwa analizatora, data dodania analizatora, dane z analizatora w formie raportów):

   1. w celu zapewnienia funkcjonalności usługi eco7zone, w tym monitorowania emisji i spalin, kontroli czystości powietrza, tworzenia map czystości powietrza (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – do czasu posiadania konta / korzystania z eco7zone;

   2. w celu realizacji kontaktu dotyczącego wykonywania wyżej wymienionej usługi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – do czasu posiadania konta;

   3. w celu prowadzenia ewentualnych sporów dotyczących roszczeń wynikających z Umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem BRAGER (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do chwili upływu terminu przedawnienia tych roszczeń lub do chwili prawomocnego zakończenia danego sporu sądowego i egzekucyjnego;

  3. Formularz kontaktowy - Dane osobowe wskazane w formularzu kontaktowym:

   1. w celu realizacji kontaktu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. RODO) – co stanowi prawnie uzasadniony interes BRAGER przez okres prowadzenia z Tobą komunikacji lub do czasu w niesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i jego pozytywnego rozpatrzenia przez BRAGER, w zależności od tego co nastąpi wcześniej;

   2. w celu realizacji kontaktu w przedmiocie możliwości nawiązania współpracy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – co stanowi prawnie uzasadniony interes BRAGER przez okres prowadzenia z Tobą komunikacji lub do czasu w niesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i jego pozytywnego rozpatrzenia przez BRAGER, w zależności od tego co nastąpi wcześniej;

  4. Wiadomości e-mail - Dane kontaktowe (adres email oraz inne dane kontaktowe podane w stopce maila) + dane osobowe podane w treści wiadomości e-mail:

   1. w celu realizacji kontaktu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) co stanowi prawnie uzasadniony interes BRAGER– co stanowi prawnie uzasadniony interes BRAGER przez okres prowadzenia z Tobą komunikacji lub do czasu w niesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i jego pozytywnego rozpatrzenia przez BRAGER, w zależności od tego co nastąpi wcześniej;

  5. w celu zawarcia i realizacji umowy łączącej Ciebie z BRAGER (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres wykonywania umowy;

  6. w innych celach jeśli została wyrażona na to dodatkowa i dobrowolna zgoda np.:

   • w celach marketingowych na podstawie dodatkowych i dobrowolnych zgód, w zakresie marketingu produktów i usług BRAGER (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody lub zgłoszenia sprzeciwu;

   • w celu przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie dodatkowej zgody (via: SMS, via: e-mail), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody lub zaprzestania tych działań przez BRAGER.

 6. Kto może otrzymać moje dane osobowe? (odbiorcy danych osobowych i podmioty przetwarzające)

  W odniesieniu do ujawnienia danych odbiorcom spoza BRAGER, możemy ujawnić Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo lub jeśli wyraziłeś na to zgodę albo wymaga tego realizacja usługi eco7zone. BRAGER każdego powierzenia lub udostępnienia danych osobowych dokonuje zgodnie z wymogami przepisów o ochronie danych osobowych. BRAGER wymaga od dostawców usług zgodnego z przepisami prawa stopnia ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych. W tych warunkach odbiorcami danych osobowych mogą być na przykład:

  • Instytucje publiczne – jeśli istnieje obowiązek wynikający z przepisów prawnych;

  • Podmioty wspierające BRAGER w obsłudze systemu eco7zone – w szczególności takie jak dostawcy rozwiązań typu cloud, IT, hosting, obsługa panelu, systemu strony Internetowej – na mocy stosownych porozumień albo wzorców umownych, w tym w przypadku gdy jest to konieczne - umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;

  • W przypadku gdy jest to niezbędne - podmioty świadczące dla BRAGER usługi: prawne, księgowe, rachunkowe, podatkowe, audytowe, windykacyjne, kurierskie/pocztowe – na mocy stosownych porozumień albo wzorców umownych, w tym w przypadku gdy jest to konieczne - umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;

  Jednocześnie warto pamiętać że zapewnienie czystego powietrza jest jednym z zadań jednostek samorządu terytorialnego w tym gmin. Tego typu jednostki również mogą korzystać z systemu eco7zone i w oparciu o jego funkcjonalności wykonywać zadania własne w tym monitorować czystość powietrza na podległym sobie obszarze. W tym zakresie zasady przetwarzania danych osobowych i sposób ich pozyskiwania regulują przepisy obowiązujące takie jednostki, w tym m.in. dotyczące Centralnej ewidencji emisyjności budynków [CEEB](np. ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków). Jednostki samorządu terytorialnego również mogą być użytkownikami naszego systemu.

 7. Czy muszę podać swoje dane osobowe? (dobrowolność podania danych osobowych)

  BRAGER nie przekazuje danych poza teren Unii Europejskiej ani poza EOG.

 8. Czy moje dane osobowe są profilowane? (profilowanie / zautomatyzowane podejmowanie decyzji)

  Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. W zależności od rozwoju systemu, możliwe będzie wykorzystywanie np. danych z urządzeń końcowych poszczególnych emiterów i tworzenie zbiorczych map czystości powietrza, jednakże takie działania w ocenie BRAGER nie będą stanowiły profilowania.

 9. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  1. BRAGER informuje, że przysługuje Ci:

   1. prawo dostępu do treści swoich danych – poprzez kontakt z BRAGER np. z wykorzystaniem wskazanego w niniejszej informacji adresu e-mail;

   2. prawo do sprostowania niekompletnych lub niepoprawnych danych osobowych w każdym momencie;

   3. prawo do usunięcia danych, jeżeli:

    1. cofnąłeś zgodę na ich przetwarzanie;

    2. wniosłeś sprzeciw i nie zachodzą okoliczności uprawniające do dalszego przetwarzania danych, o których mowa w pkt 1.6. lit. a);

    3. Twoje dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z prawem;

    4. Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane bądź też w inny sposób przetworzone;

    5. Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub w prawie Rzeczypospolitej Polskiej;

   4. prawo do ograniczenia przetwarzania, jeżeli:

    1. kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych - na okres pozwalający sprawdzić ich prawdziwość;
    2. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie BRAGER są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu;
     przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiłeś się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
    3. BRAGER nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, a są one potrzebne ww. osobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   5. prawo do przenoszenia danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby BRAGER przesłało je do innego administratora. Jednakże BRAGER zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Tobie tylko co do tych danych, które BRAGER przetwarza na podstawie umowy zawartej z Tobą lub na podstawie Twojej zgody;

   6. prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych w poniższych przypadkach:

    1. z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez BRAGER, skutecznego  o ile nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
    2. w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego;
   7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie informacji na adres e-mail: info@eco7zone.com Czynności dokonane przez BRAGER na podstawie zgody do chwili jej cofnięcia zachowują ważność;

   8. Prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy prawa.

 10. Zmiana treści informacji

  Zasady określone w niniejszej Informacji mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad, zostaniesz poinformowany, poprzez zamieszczenie nowej treści Informacji o danych osobowych na stronie internetowej lub w inny sposób np. z wykorzystaniem twoich danych kontaktowych, czy też poprzez aktualizację Regulaminu eco7zone, jeśli jesteś użytkownikiem posiadającym zarejestrowane konto.